Regulamin ośrodka

REGULAMIN Camp Marina

Szanowni Goście, 
Poniższy Regulamin został opracowany w celu zapewnienia bezpiecznego wypoczynku na terenie Ośrodka oraz bezpiecznego korzystania z  plaży. Przebywanie na tym terenie ośrodka oznacza znajomość i akceptację obowiązujących zasad.

DOMKI LETNISKOWE

1. Doba pobytowa w Ośrodku rozpoczyna się o godz. 15.00 i trwa do godz. 11.00 dnia następnego.
2. Cisza nocna na terenie Ośrodka obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 7.00. Nie dotyczy to imprez zbiorowych organizowanych przez Ośrodek.
3. Osoby nie zamieszkałe na terenie Ośrodka mogą w nim przebywać tylko w godzinach 10.00-22.00.
4. Osoby (wczasowicze) zapraszające gości na teren Ośrodka odpowiedzialne są za ich zachowanie oraz za wyrządzone przez nich szkody.
5. Każda dodatkowa osoba w domu letniskowym powinna zostać zgłoszona w recepcji oraz winna być uregulowana opłata zgodnie z cennikiem.
6. Parkowanie pojazdów dla Gości (wczasowiczów) dozwolone jest tylko na terenie wyznaczonego parkingu przez cały okres przebywania na terenie Ośrodka. Do każdego domku przypisane jest jedno miejsce parkingowe, dodatkowy pojazd należy zaparkować na parkingu.
7.Recepcja Ośrodka czynna jest w godzinach od 8.00 do 14.00 (w sezonie letnim do godz. 19 tej).
8. Ośrodek CAMPING MARINA nie ponosi odpowiedzialności za kradzież kosztowności i środków pieniężnych pozostawionych w domkach, jak również za parkowane na terenie samochody.
9.Każdorazowo opuszczając domek, pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien
10. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób
11. Używaj sprzęt, urządzenia stanowiące wyposażenie domku zgodnie z ich przeznaczeniem.
12. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe prosimy o nie używanie w domkach grzałek, żelazek elektrycznych i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia pokoju.
13. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w domku będą przechowane w recepcji.
14. Zabrania się wynoszenia sprzętu z wynajmowanych pomieszczeń.
15. Zabrania sie suszenia grzybów oraz smażenia ryb w domkach. W przypadku stwierdzenia naruszenia zakazu będzie naliczana dodatkowa opłata w wysokości 50zł.
16.Zabrania sie palenia tytoniu w domkach. Osoby naruszające zakaz będą obciążone kosztami malowania pomieszczeń.
17. Do obowiązków Gościa należy
17.1. Zapoznanie i podporządkowanie się regulaminowi Ośrodka
17.2. Dokonanie obowiązujących opłat i formalności meldunkowych
17.3. Dbanie o czystość i porządek w miejscach zakwaterowania i miejscach ogólnodostępnych
17.4. Właściwe korzystanie ze sprzętu i urządzeń sportowo-rekreacyjnych i innych znajdujących się na terenie Ośrodka
17.5. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i ogólnego bezpieczeństwa.
18. Osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu zmuszone będą do opuszczenia terenu ośrodka, a w rażących przypadkach mogą ponieść odpowiedzialność karną.

REGULAMIN PRZEBYWANIA NA TERENIE OŚRODKA ZWIERZĄT DOMOWYCH

1. Na terenize Ośrodka mogą przebywać psy oraz koty należące do gości ośrodka tylko na zasadach przewidzianych w niniejszym regulaminie.
2. Za pobyt zwierząt pobierana jest opłata według obowiązującego w ośrodku cennika.
3. Właściciele zwierząt zobowiązani są do posiadania aktualnych zaświadczeń o badaniach weterynaryjnych (książeczki zdrowia zwierzęcia) oraz obowiązkowych szczepieniach zwierzęcia.
4. Właściciele zwierząt zobowiązani są do wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren Ośrodka oraz przestrzegania zasad czystości w ośrodku i jego otoczeniu.
5. W przypadku zanieczyszczenia terenu Ośrodka przez zwierzę, właściciel zobowiązany jest do usunięcia nieczystości.
6. Właściciele zwierząt zobowiązani są do zapewnienia właściwego nadzoru nad zwierzęciem oraz zapobiegania jakimkolwiek zagrożeniom.
7. Właściciele zwierząt zobowiązani są także do zapobiegania zagrożeniom ze strony ich zwierzęcia w stosunku do innych zwierząt przebywających na terenie Ośrodka.
8. Zabrania się wpuszczania zwierząt i zezwalania na ich przebywanie na pościeli należącej do Ośrodka.
9. Za szkody powstałe w wyniku przebywania zwierząt na terenie Ośrodka odpowiada właściciel zwierzęcia.
10. Kierujący Ośrodkiem ma prawo odstąpić od umowy o wykonanie usługi turystycznej w przypadku, gdy pobyt zwierzęcia narusza przyjęte w ośrodku zasady zachowania początku i ciszy nocnej.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLAŻY

1. Plaża jest w okresie wypoczynkowym czynna codziennie w godzinach od 9:00 do 19:00.
2. Kąpielisko jest niestrzeżone przez ratownika. Osoby kąpiące się czynią to na własne ryzyko.
3. Dzieci poniżej 18 lat mogą przebywać na terenie plaży wyłącznie pod opieką osób dorosłych, które ponoszą za nie odpowiedzialność.
4. Psy mogą przebywać na plaży jedynie w kagańcu i na smyczy. Właściciel psa ponosi pełną odpowiedzialność za następstwa pobytu zwierzęcia na plaży. Właściciel psa jest bezwzględnie zobowiązany do posprzątania po swoim psie oraz do posiadania akcesoriów „psiej toalety”.
5. Na terenie plaży obowiązuje zakaz:

  • wnoszenia butelek i pojemników szklanych,
  • grillowania i rozpalania ognisk poza miejscami specjalnie do tego wyznaczonymi,
  • zaśmiecania terenu plaży,
  • parkowania pojazdów mechanicznych,
  • zakłócania spokoju i wypoczynku innym osobom.
  • obowiązuje kategoryczny zakaz pływania sprzętem pływającym pod wpływem alkoholu.

6. Za przedmioty wartościowe i rzeczy osobiste pozostawione na terenie plaży administrator nie ponosi odpowiedzialności.
7. Osoby  przebywające na terenie plaży ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy szkody. Sprawca powstałej szkody  zostanie obciążony kosztami jej naprawy.
8. Osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu zmuszone będą do opuszczenia terenu plaży, a w rażących przypadkach mogą ponieść odpowiedzialność karną.

REGULAMIN ŁOWISKA KARPIOWEGO

1. Prywatne Łowisko Karpiowe udostępnione jest dla wędkarzy poławiających karpie i amury.
2. Wędkarz zamierzający korzystać z łowiska zobowiązany jest do wykupienia w recepcji pozwolenia.
3. Pozwolenie wydawane jest na nazwisko osoby, która może korzystać z łowiska w godzinach od 7.00 do 20.00 przy użyciu jednej wędki.
4. Na łowisku obowiązuje bezwzględny zakaz zabijania i zabierania ryb, wymagane jest stosowanie zasady „Złów i Wypuść”.
5. Za uszkodzoną rybę wędkarz jest zobowiązany zapłacić.
6. Od Karpiarzy wymagane jest posiadanie na stanowisku:  podbieraka o rozstawie ramion 1 metr, żyłki minimum 0,25 mm, haków bezzadziorowych o rozmiarze od 6, worka karpiowego do przetrzymywania złowionego karpia, (amur zaraz po złapaniu i wykonaniu zdjęcia musi trafić do wody). Ryba trzymana do zdjęcia powinna znajdować się nad matą i być polewana co jakiś czas wodą. Mile widziane jest stosowanie środka do dezynfekcji ran.
7. Zakaz używania plecionki jako linki głównej.
8. Wędkowanie dozwolone jest na 1 wędkę metodą włosową, a w uzgodnionych z właścicielem przypadkach można będzie korzystać z 2 wędek.
9. Ogniska palimy jedynie w miejscach wyznaczonych przez właściciela.
10.  Na łowisku obowiązuje zakaz podjazdu samochodem.
11. Obowiązuje kategoryczny zakaz pływania sprzętem pływającym pod wpływem alkoholu i całkowity zakaz kąpieli.
12. Prosimy o zachowanie ciszy i spokoju na terenie łowiska. Po zakończeniu wędkowania osoby korzystające z łowiska zobowiązane są do pozostawienia porządku po sobie. Zabrania się wrzucania do wody odpadków i niedopałków papierosów.
13. W przypadku kradzieży ryby z łowiska właściciel ma prawo do przeprowadzenia kontroli. Osobie, która dopuści się kradzieży naliczona zostanie kara w wysokości 100zł za każdy kilogram ryby (nie mniej niż 500zł za rybę). Osoba dopuszczająca się kradzieży zobowiązana jest do natychmiastowego opuszczenia łowiska. Równocześnie osobę taką obowiązuje w przyszłości całkowity zakaz wstępu na łowisko.
14. Właściciel zastrzega sobie prawo do przeszukania pojazdów oraz toreb podręcznych Klientów po zakończonych połowach.
15. Wszystkie przypadki kradzieży ryb, kłusownictwa na łowisku, kradzieży mienia lub jego niszczenia zgłaszane będą do organów ścigania. Szkody wyrządzone właścicielowi w wyniku takiego postępowania dochodzone będą w postępowaniu cywilnym przed sądem.
16. Sprawy nie opisane w niniejszym regulaminie należy konsultować z właścicielem.
17. Pobyt na łowisku jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
18. Osoby nie przestrzegające regulaminu obowiązywać będzie zakaz wstępu na łowisko.
19. Dane uzyskane z monitoringu wykorzystywane będą jedynie przeciwko osobom naruszającym postanowienia regulaminu łowiska.
20. Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe i pozostawione mienie na łowisku.